Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1533 người đang online

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
100%

Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch hành động số 105/KH-TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa về truyền thông, điều chỉnh mức sinh, tầm soát các dị dạng, bệnh tật trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy đặc biệt là cán bộ dân số xã và y tế thôn và bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện thành công các mục tiêu về công tác dân số của tỉnh đã đề ra; nâng cao công tác phối hợp liên ngành; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia, giám sát thực hiện công tác dân số. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân số, đặc biệt là cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có đủ hai con tại 9 huyện có mức sinh thấp hơn 2,1 <2,1 con, giảm sinh tại 18 huyện có mức sinh cao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.>con, giảm sinh tại 18 huyện có mức sinh cao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

văn bản hướng dẫn kèm theo tại đây

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn...(29/09/2020 9:50 SA)

Thông báo Chương trình kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020(29/09/2020 9:44 SA)

xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...(29/09/2020 9:40 SA)

Về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ...(29/09/2020 9:03 SA)

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)