Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2117 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 33CK-NSNN 238/Tr-UBND
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 34CK-NSNN 238/Tr-UBND
Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2021 2021 35CK-NSNN 238/Tr-UBND
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 2021 36CK-NSNN 238/Tr-UBND
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 37CK-NSNN 238/Tr-UBND
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2021 2021 38CK-NSNN 238/Tr-UBND
TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2021 2021 42CK-NSNN 238/Tr-UBND
2021 33/CKNS
2021 34/CKNS
2021 35/CKNS
2021 36/CKNS
2021 37/CKNS
2021 38/CKNS
2021 39/CKNS
2021 40/CKNS
2021 41/CKNS
2021 42/CKNS
2021 43/CKNS
2021 44/CKNS
2021 45/CKNS
1 2 3 4 5