Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2215 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021 2021 47/CK-NSNN 332/NQ-HDND
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 46/CK-NSNN 332/NQ-HDND
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2021 2021 53/CK-NSNN 332/NQ-HDND
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2021 2021 54/CK-NSNN 332/NQ-HDND
TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2021 2021 55/CK-NSNN 332/NQ-HDND
TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2021 2021 55/CK-NSNN 332/NQ-HDND
2021 46/CKNS
2021 47/CKNS
2021 48/CKNS
2021 49/CKNS
2021 50/CKNS
2021 51/CKNS
2021 52/CKNS
2021 53/CKNS
2021 54/CKNS
2021 55/CKNS
2021 56/CKNS
2021 57/CKNS
2021 58/CKNS
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 TH-2021-N-B59-TT343-38 T.Minh
1 2 3 4 5