Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
4009 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 2020 61/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2019 59/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2019 60/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2019 61/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 59/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 60/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 6 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 61/CKNS T.Minh
1