Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
1347 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 2497/STC-QLNS.TTK
Công văn về việc Công khai ngân sách trên công thông tin điện tử của Tỉnh 2019 1997/STC-QLNS.TTK
Công văn về việc thông tin cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện gửi tài liệu, số liệu Công khai ngân sách về Bộ Tài chính 2019 4068/STC-QLNS.TTK
Công văn về việc hướng dẫn gửi tài liệu,số liệu công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tinh 2018 14964/BTC-THTK
Công văn về việc Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015 2018 3949/BTC-NSNN
Công văn về việc Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015 2017 9505/BTC-NSNN
Công văn về việc Chỉ đạo công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015 2017 9822/UBND-KTTC
Thông tư hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối vói các cấp ngân sách 2016 343/2016/TT-BTC
1