Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
3514 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 2021 TH-2021-9T-B59-TT343-38 T.Minh
Thuyết minh tình hình công khai ngân sách 9 tháng/2020 2020 60/CKNS T.Minh
Thuyết minh tình hình công khai ngân sách 9 tháng/2020 2020 59/CKNS T.Minh
Thuyết minh tình hình công khai ngân sách 9 tháng/2020 2020 61/CKNS T.Minh
Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019. 2019 59/CKNS 4537/STC-QLNS.TTK
Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019. 2019 60/CKNS 4537/STC-QLNS.TTK
Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019. 2019 61/CKNS 4537/STC-QLNS.TTK
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 59/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 60/CKNS T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 9 tháng đầu năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2018 61/CKNS T.Minh
1