Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
3412 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG NĂM 2021 2021 TH-2021-Q1-B59-TT343-38 T.Minh
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG NĂM 2021 2021 TH-2021-Q1-B60-TT343-38 T.Minh
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 59/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
2021 60/CKNS
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2021 61/CKNS
2021 61/CKNS
2021 61/CKNS
2021 61/CKNS
1 2 3 4 5 6 7