Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
2504 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 62/CKNS 7689/QĐ-STC và 2174/QĐ-STC
Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2021 2021 63/CKNS 7689/QĐ-STC
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 64/CKNS 7689/QĐ-STC và 2174/QĐ-STC
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 2021 65/CKNS 7689/QĐ-STC và 2174/QĐ-STC
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 66/CKNS 7689/QĐ-STC và 2174/QĐ-STC
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2021 67/CKNS 7689/QĐ-STC
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 2021 68/CKNS 7689/QĐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 62/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 63/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 64/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 65/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 66/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 67/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2020 68/CKNS 8142/QÐ-STC
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 62/CKNS 333/NQ-HDND
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 63/CKNS 333/NQ-HDND
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 64/CKNS 333/NQ-HDND
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 65/CKNS 333/NQ-HDND
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 66/CKNS 333/NQ-HDND
Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 2019 67/CKNS 333/NQ-HDND
1 2 3