Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
165 người đã bình chọn
1844 người đang online
Danh sách công khai ngân sách
Tên báo cáo Năm báo cáo Mẫu biểu Số quyết định/VB Công bố
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026. 2023 Công văn hướng dẫn 4528/STC-CV
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2024: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 2023 Công văn hướng dẫn 4281//STC-QLNS&TKTC
HƯỚNG DẪN Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023. 2020 4142/STC-QLNS.TTK
CHỈ THỊ Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2020 23/CT-UBND
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021-2023 2020 71/2020/TT-BTC
Về việc triển khai lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020 8379/UBND-KTTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 2019 2457/STC-QLNS.TTK
Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019 2019 12/CT-UBND
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021 2019 54/2018/TT-BTC
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. 2019 3027/STC-QLNS.TTK
Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 69/2017/TT-BTC
Triển khai lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2017 8379/UBND-KTTC
Thông htư hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2017 69/2017/TT-BTC
Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn, quyết toán ng 2017 31/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2016 342/2016/TT-BTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2024: Hướng dẫn lập Kế hoạch Tài chính nhân sách 5 năm và 3 năm 04/07/2023 Công văn hướng dẫn 8379/UBND-KTTC
1