Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1415 người đang online

Hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 16 - 08 - 2022
100%

Ngày 16/4/2022, Đảng ủy Sở ban hành Quyết định Số 14-QĐ/ĐU về xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đảng ủy sở đăng toàn văn nội dung hướng dẫn như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 

Thời gian qua, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức và các mô hình “làm theo Bác”, có nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo được phát hiện và nhân rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, vẫn còn một số chi bộ, đảng bộ bộ phận còn lúng túng trong việc xây dựng chuẩn mực, lựa chọn đăng ký mô hình làm theo Bác; nội dung chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, dàn trải, khó nhớ, có nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; một số mô hình hiệu quả chưa thật sự nổi bật, chưa có tính khả thi cao để có thể nhân rộng.

Nhằm giúp các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Đảng ủy sở hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thông qua những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, xây dựng người cán bộ, đảng viên đủ tâm, đủ tầm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng chuẩn mực đạo đức

1.1. Nội dung chuẩn mực

- Chi bộ, đảng bộ bộ phận nghiên cứu, chọn lọc những từ ngữ ngắn gọn, xúc tích thể hiện chuẩn mực cần có của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, mình để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thể sử dụng chuẩn mực đạo đức của ngành dọc cấp trên (nếu có). Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thể sử dụng chuẩn mực đạo đức chung của đảng ủy.

- Gợi ý một số chuẩn mực theo từng nội dung cụ thể như:

(1) Đối với Tổ quốc, với Đảng: Trung thành, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc,…

(2) Đối với Nhân dân: trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại, tuyên truyền, thuyết phục,...

(3) Đối với đồng chí, đồng nghiệp: đoàn kết, chân thành, thẳng thắn, thân ái, nghĩa tình, phối hợp, hợp tác, giúp đỡ,…

(4) Đối với bản thân: cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tự lực, tự chủ,…

(5) Đối với công việc: tận tụy, tận tâm, trung thực, khách quan, trách nhiệm, thận trọng, bảo mật, siêng năng,…

1.2. Ban hành và niêm yết chuẩn mực

- Cấp ủy ra quyết định ban hành chuẩn mực đạo đức; tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trước khi ký ban hành; không yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung chuẩn mực hằng năm nếu không cần thiết.

- Chuẩn mực được niêm yết trang trọng nơi dễ nhìn: Bên trong hội trường, văn phòng làm việc,….

- Kích thước khung: 40 cm x 60 cm, 50 cm x 75 cm, 60 cm x 90 cm,… đảm bảo phù hợp vị trí niêm yết.

2. Mô hình “làm theo Bác”

Hàng năm, chi bộ, đảng bộ bộ phận  thảo luận lựa chọn, đăng ký mô hình làm theo Bác cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong mọi lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội phù hợp với từng phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Gợi ý một số mô hình theo nhóm ngành cụ thể như sau:

2.1. Chi bộ, đảng bộ bộ phận: Các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ cán bộ, đảng viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn; nhà nước và nhân dân cùng chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết các vấn đề tồn đọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn…của ngành.

2.2. Chi bộ, đảng bộ bộ phận: Các mô hình thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, doanh nghiệp; các mô hình tiết kiệm giúp đỡ cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi do dịch Covid-19, học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế…

2.3. Chi bộ, đảng bộ bộ phận: Các mô hình xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; hỗ trợ chăm sóc khách hàng, bệnh nhân, học sinh,…; tiết kiệm hỗ trợ cán bộ, đảng viên, người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

2.4. Chi bộ, đảng bộ bộ phận: các mô hình chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng chất chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội…

(Đính kèm tổng hợp Mô hình “Làm theo Bác)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế, các chi bộ, đảng bộ bộ phận nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn mực và đăng ký thực hiện mô hình làm theo Bác; định kỳ 06 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về bộ phận Tuyên giao đảng ủy (lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện.

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Công Thƣơng theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và lợi ích của Nhân dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

2. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; nắm vững quy định nhà nƣớc, nắm chắc tình hình cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu.

3. Nâng cao tính đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

4. Trung thực, khiêm tốn, tự giác, liêm khiết, tiết kiệm.

5. Gương mẫu, thẳng thắn, chân tình, trao đổi, hợp tác và giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống.

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...(16/08/2022 9:58 SA)