Công khai ngân sách
Từ khóa tìm kiếm Năm báo cáo
STTTên báo cáoNăm báo cáoMẫu biểuSố quyết định/VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1. Quyết định về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, tỉnh Thanh Hóa 2020 228/NQ-HÐND 09/05/2019 File Excel File Excel
2. Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 2020 228/NQ-HÐND 13/05/2019 File Excel File Excel
3. Báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 2497/STC-QLNS.TTK 25/05/2020 File Excel File Excel
4. Quyết định về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa 2020 200/QĐ-STC 200/QĐ-STC 15/01/2020 File Excel File Excel
5. Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 33/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
6. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 34/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
7. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 35/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
8. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 36/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
9. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 37/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
10. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 38/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
11. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 42/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
12. Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 43/CKNS 23/TTr-UBND 28/12/2019 File Excel File Excel
13. Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 46/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
14. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 47/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
15. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 48/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
16. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 49/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
17. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 50/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
18. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
19. Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 54/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
20. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 55/CKNS 226/NQ-HÐND 28/12/2019 File Excel File Excel
1234567

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com