Hậu Lộc: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (17/08/2023)

UBND huyện Hậu Lộc công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) từ ngày 17/08/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (17/08/2023)

Bảng tổng hợp công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (17/08/2023)