Như Thanh: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (30/08/2023)

UBND huyện Như Thanh công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) từ ngày 30/08/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (30/08/2023).

Bảng tổng hợp công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (30/08/2023)