Thành phố Thanh Hóa: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (18/08/2023)

Thành phố Thanh Hóa công khai giá bán VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 18/08/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (18/08/2023).

Bảng tổng hợp công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (18/08/2023).