Thiệu Hóa: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/08/2023)

UBND huyện Thiệu Hóa công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21/08/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ công khia giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/08/2023)

Bảng công khia giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/08/2023)