Thọ Xuân: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)

UBND huyện Thọ Xuân: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)

Căn cứ công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)

Bảng tổng hợp giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (16/08/2023)