Huyện Yên Định: Giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/08/2023)

Huyện Yên Định công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/08/2023)

Căn cứ công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/08/2023)

Bảng tổng hợp công khai giá VLXD thông thường (đất, đá, cát) tại Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/08/2023)