Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách "Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu cho các tổ chức đoàn thể mới thành lập trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước”

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân, bạn đọc có liên quan cho ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách "Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu cho các tổ chức đoàn thể mới thành lập trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước”

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về việc đề nghị ban hành Chính sách hỗ trợ cho Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp  nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày  tháng  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban  Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh), với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh).

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Có Quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) trong các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên cơ sở từ khi Nghị quyết ban hành chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

b) Doanh nghiệp có các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

c) Doanh nghiệp bố trí được phòng làm việc riêng cho các tổ chức chính trị - xã hội (01 tổ chức chính trị - xã hội hoặc nhiều tổ chức chính trị - xã hội chung 01 phòng làm việc).

3. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần kinh phí để mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu cho các tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập. Mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/doanh nghiệp có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh)

4. Trình tự hỗ trợ

a) Trên cơ sở theo dõi việc thành lập mới các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp, định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng đầu của quý), các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện) chủ động tổng hợp hồ sơ hỗ trợ (tờ trình nêu rõ các điều kiện đảm bảo hỗ trợ kèm theo danh sách và quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội) gửi về các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh).

b) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội đoàn thể cấp tỉnh (Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) tổ chức thẩm định hồ sơ và tổng hợp gửi Liên đoàn Lao động tỉnh.

c) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của các tổ chức chính trị - xã hội đoàn thể cấp tỉnh (Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) và Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh thẩm định và tổng  hợp gửi Sở Tài chính.

d) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh). Kinh phí hỗ trợ được cấp qua Liên đoàn lao động tỉnh.

e) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh).

f) Liên đoàn Lao động tỉnh cấp kinh phí (chuyển khoản) cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh)  trong thời gian 10 ngày sau khi nhận được thông báo hỗ trợ kinh phí của Sở Tài chính.

5. Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ doanh  nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức chính trị - xã hội mới thành lập (Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026

6. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

Điều3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ    thông qua ngày      tháng     năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2023./.