Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn với đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có các Chỉ thị chỉ đạo phòng chống dịch do Covid-19 gây ra, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sẵn sàng khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 10/4/2020 Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

  1. Đối tượng áp dụng:

       Người sử dụng lao động được quy định tại Khoản 3, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (gọi chung là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  1. Thời gian áp dụng

       - Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 06 năm 2020.

       - Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Tài Chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

       Hướng dẫn liên ngành còn nêu rõ quy trình và trách nhiệm thực hiện theo Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và trách nhiệm, tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan.

 

      Xem nội dung chi tiết hướng dẫn liên ngành tại đây.

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Sở Tài chính