Công văn Số 1201/CAT-PC08 Của Công An tỉnh Thanh Hóa về việc thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 21/5/2022 Công an tỉnh Thanh Hóa chính chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ công an đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy

Bạn đọc có thể xem toàn văn Công văn tại đây