Ngành Tài chính Thanh Hóa - Những chặng đường lịch sử

Sở Tài chính Thanh Hóa ngày nay, tiền thân là Ty Tài chính Thanh Hóa được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 1951.

Sở Tài chính Thanh Hóa ngày nay, tiền thân là Ty Tài chính Thanh Hóa được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 1951.
1951-1982: Ty Tài chính,
Với chức năng chủ yếu là: Thi hành nghiêm ngặt, thống nhất quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài chính; Theo dõi đôn đốc, kiểm soát thu chi của các ty, các ngành, các đoàn thể, bộ đội địa phương, uỷ ban cấp huyện và xã.
Ty Tài chính Thanh Hoá khi thành lập có 3 phòng: Phòng Kế toán ngân sách, Phòng Thanh tra tài chính và Phòng Thuế nông nghiệp. Tổng biên chế có 25 cán bộ; duy nhất ông Trưởng ty có trình độ kỹ sư canh nông và 5 cán bộ làm việc cho chế độ cũ ở lại, số còn lại hầu hết là ở cơ sở lên và chỉ được bồi dưỡng ngắn ngày về nghiệp vụ.
Từ năm 1960, Ty Tài chính có thêm nhiệm vụ trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác thuế công thương nghiệp, cơ quan Ty lúc này có 7 phòng nghiệp vụ với hơn 50 cán bộ, trong đó chỉ có 10 CB có trình độ trung cấp tài chính. Sau khi nhập Chi sở thuế vụ, Ty Tài chính có 11 phòng nghiệp vụ và 508 cán bộ. Hầu hết cán bộ của Ty lúc này là bộ đội chuyển ngành đã được rèn luyện qua chiến tranh nhưng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý tài chính. Trước tình hình đó, Ty đã có chủ trương động viên, khuyến khích cán bộ tham gia học bổ túc văn hoá. Kết quả, hàng năm Ty có hàng chục cán bộ thi trúng tuyển vào các trường trung học, đại học tài chính của Bộ (cả chính quy, chuyên tu và tại chức). Với yêu cầu đào tạo cán bộ rất cấp bách, tháng 6/1961 Trường Sơ cấp Tài chính Thanh Hoá được thành lập đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo cán bộ lúc bấy giờ.
Trong giai đoạn từ năm 1961-1972, do chiến tranh ác liệt, cán bộ trong ngành nói chung và cán bộ tài chính Thanh Hoá nói riêng đã tích cực lên đường tòng quân vào chiến trường đánh giặc. Trong số 50 cán bộ của Ty Tài chính nhập ngũ có nhiều đồng chí đã được đào tạo về nghiệp vụ, đã và đang làm tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng cán bộ của Ty lúc này vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về nghiệp vụ. Năm 1966 Trường Sơ cấp Tài chính Thanh Hoá được nâng cấp là trường Trung cấp Tài chính đã góp phần đào tạo bổ sung hàng trăm cán bộ có nghiệp vụ tài chính. Đến năm 1975 Thanh Hoá đã có thêm 16 cán bộ tốt nghiệp trung cấp tài chính và 48 cán bộ tốt nghiệp Đại học.
Thông qua tiến hành cải tiến quản lý tổ chức ngành tài chính cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành tài chính được rèn luyện, trưởng thành và có bước tiến bộ rõ rệt trong nghiệp vụ quản lý.
1982-1990: Sở Tài chính:
Năm 1982, Ty đổi tên thành Sở Tài chính. Tổ chức bộ máy lúc này là 02 chi cục và 05 phòng gồm: Chi cục Thu quốc doanh, Chi cục Thuế công thương nghiệp,
Phòng Bảo hiểm, Phòng Tem phiếu, Phòng Pháp chế, Phòng Tổng hợp, Phòng Đầu tư XDCB.
Đến tháng 02/1987, thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, tách Phòng Bảo hiểm thành lập Công ty Bảo Việt Thanh Hoá trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
Ngày 09/8/1988, thực hiện Quyết định số 936/TC-UBTH của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thành lập Công ty xổ số kiến thiết Thanh Hoá thuộc Sở Tài chính.
1990-2004: Sở Tài chính-Vật giá
Ngày 01/01/1990, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBTH thành lập Sở Tài chính-Vật giá trên cơ sở nhập Uỷ ban Vật giá tỉnh vào Sở Tài chính.
Ngày 21/3/1990, thành lập Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá trực thuộc Kho bạc Nhà nước TW theo QĐ số 185/TC-QĐ-TCCB của Bộ Tài chính.
Ngày 21/8/1990, thành lập Cục thuế Thanh Hoá trực thuộc Tổng cục Thuế theo QĐ số 324/TC-QĐ-TCCB của Bộ Tài chính.
Đến tháng 12 năm 1994, thực hiện Quyết định số 1198/TC-QĐ-TCCB của Bộ Tài chính, thành lập Cục Đầu tư phát triển Thanh Hoá trực thuộc Tổng cục Đầu tư phát triển trên cơ sở tách Phòng Đầu tư XDCB của Sở Tài chính -Vật giá.
Tháng 6 năm 1995, thực hiện Quyết định số 673/TC-TCCB của Bộ Tài chính, thành lập Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Thanh Hoá trực thuộc Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước trên cơ sở tách Phòng Tài vụ quản lý xí nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá.
Từ năm 1998, tổ chức bộ máy của cơ quan Sở Tài chính - Vật giá thực hiện theo Thông tư số 38 của Bộ Tài chính - Ban TCCB Chính phủ, Quyết định số 2565 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá. Theo đó, Sở TCVG có Giám đốc, 02 Phó GĐ Sở, Thanh tra tài chính, Văn phòng và 5 phòng, ban nghiệp vụ là: Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính HCSN, Phòng QL ngân sách huyện xã, Phòng QL công sản và Ban Vật giá.
Để phù hợp với Luật NSNN và Luật DNNN, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Thực hiện Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ và Thông tư số 110/1999/TTLT/BTC-TCCB ngày 11/9/1999 của liên Bộ Tài chính - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, nhập Cục Quản lý vốn và TSNN tại DN Thanh Hoá vào Sở Tài chính-Vật giá, thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc sở với 3 phòng trực thuộc Chi cục. Bộ máy Chi cục có Chi cục trưởng (đ/c Phó giám đốc Sở kiêm nhiệm), 01 Chi cục phó và 03 phòng nghiệp vụ.
Thực hiện Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ và Thông tư số 138/TT-BTC ngày 26/11/1999 của Bộ Tài chính, đến tháng 1 năm 2001, chuyển bộ phận quản lý đầu tư của Cục Đầu tư và Phát triển về Sở Tài chính - Vật giá thành lập Phòng Đầu tư.
Từ năm 2001 - 2004, Sở Tài chính - Vật giá có Thanh tra, Văn phòng, 6 phòng nghiệp vụ và Chi cục Tài chính doanh nghiệp.
2004-Nay (2011): Sở Tài chính:
Từ 01/4/2004, thực hiện QĐ 208/TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn 115/TTLB ngày 2/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 699/QĐ-CT ngày 12/3/2004 đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tài chính Thanh Hoá; theo mô hình mới không còn Chi cục Tài chính doanh nghiệp. 
Ngày 20/6/2005, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 1637/QĐ- thành lập đơn vị sự nghiệp là Trung tâm tư vấn tài chính - giá cả trực thuộc Sở Tài chính. Sở điều động 15 công chức sang công tác tại Trung tâm.
Sau hai năm hoạt động và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, Trung tâm tư vấn tài chính - giá cả Thanh Hoá giải thể theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 Chủ tịch UBND tỉnh, do không đủ điều kiện chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ, Thông tư số 67/TT-BTC ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính. Số công chức điều động sang Trung tâm trước đây được điều động trở về sở tiếp tục công tác.
Năm 2008 tổ chức bộ máy của Sở Tài chính gồm có: Giám đốc, 03 Phó giám đốc; Văn phòng sở; Thanh tra sở; 05 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Tài chính HCSN; Phòng Đầu tư; Phòng Quản lý công sản -giá cả; Phòng Tài chính doanh nghiệp;
Tháng 9 năm 2009 tổ chức bộ máy của Sở Tài chính gồm có: Giám đốc, 04 Phó giám đốc; Văn phòng sở; Thanh tra sở; 05 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Tài chính HCSN; Phòng Đầu tư; Phòng Quản lý công sản - giá cả; Phòng Tài chính doanh nghiệp;
Thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 tổ chức bộ máy của Sở Tài chính gồm có: Giám đốc, 04 Phó giám đốc; Văn phòng sở; Thanh tra sở; 05 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Tài chính HCSN; Phòng Đầu tư; Phòng Quản lý công sản - giá cả; Phòng Tài chính doanh nghiệp. Đến 01/01/2011 Sở Tài chính gồm có: Giám đốc, 04 Phó giám đốc; Văn phòng; Thanh tra; 06 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý ngân sách, Tin học và thống kê Tài chính; Phòng Quản lý ngân sách huyện, xã; Phòng Tài chính HCSN; Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý công sản và giá cả; Phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế.
Đến 01/7/2011 Sở Tài chính gồm có: Giám đốc, 03 Phó giám đốc; Văn phòng; Thanh tra; 06 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý ngân sách, Tin học và thống kê Tài chính; Phòng Quản lý ngân sách huyện, xã; Phòng Tài chính HCSN; Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý công sản và giá cả; Phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế./.
STCTHO