68 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2013)

Cùng với sự ra đời của của Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa 28/8/1945, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngành Tài chính được thành lập. 68 năm tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp quản lý ngân quỹ của Quốc gia, từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ Ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.

Cùng với sự ra đời của của Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa 28/8/1945, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngành Tài chính được thành lập. 68 năm tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp quản lý ngân quỹ của Quốc gia, từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ Ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.

Ngày này hàng năm đã được Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Cùng với cả nước, Ngành Tài chính Thanh Hóa những năm qua luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách địa phương; thu ngân sách hàng năm luôn đạt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành dự toán ngân sách của các đơn vị trên địa bàn được thực hiện tốt. Ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Nguồn tài chính dự phòng phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xử lý các nhiệm vụ đột xuất cấp bách phát sinh. An ninh tài chính được giữ vững với mức bội chi trong phạm vi kiểm soát; dư nợ ở ngưỡng an toàn đã góp phần giữ ổn định cân đối vĩ mô nền kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng được Ngành quan tâm thực hiện. Các dự án được tiếp nhận,thẩm tra,quyết toán thường xuyênvà kịp thời, góp phần minh bạch trong công tác quản lý tài chính.

Chặng đường 68 năm qua, Ngành Tài chính Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Những kết quả Ngành Tài chính nỗ lực thực hiện góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở địa phương. Tự hào với truyền thống của Ngành Tài chính trong 68 năm xây dựng và trưởng thành, nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Tài chính Thanh Hóa tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Nguồn tin: Truyền thống ngành Tài chính Thanh Hóa.,   Tác giả: Đỗ Mạnh Trinh