Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Tài chính Thanh Hóa đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 384/STTTT-BCXB ngày 04/4/2017 gửi các đơn vị về việc đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

     Thực hiện công văn số 1105/STTTT-BCXB ngày 24/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính đăng tải người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể như sau:

     Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Đồng chí Nguyễn Văn Tứ

     Chức vụ: Giám đốc Sở.

     Số điện thoại liên lạc: 0985362836

     Địa chỉ Email: tunv.stc@thanhhoa.gov.vn

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Lê Minh Huệ - Chuyên viên Sở Tài chính Thanh Hóa