Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021

Ngày 15/6/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021

Điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1235/QĐ-UBND  ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021, cụ thể như sau:
Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1235/QĐ-UBND đã quy định: “Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 gồm: Máy vi tính (để bàn, xách tay);máy in; máy chiếu; máy photocopy; máy điều hòa không khí.”.
Nay điều chỉnh thành: “Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 gồm: Máy vi tính (để bàn, xách tay); máy in; máy chiếu; máy photocopy.”.
Lý do điều chỉnh: Để phù hợp thực tế của địa phương trong việc thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động chung là máy điều hòa không khí.

Để xem chi tiết Quyết định, vui lòng tải về tại file đính kèm dưới đây

File đính kèm.

 

 

Nguồn tin: Văn phòng sở,   Tác giả: Văn phòng Sở