Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để các cơ quan hành chính, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể, Hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (gọi chung là đơn vị) và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là địa phương):

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020. Ngoài các nội dung nêu trên, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính; Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./.


 Xem thông tin chi tiết hướng dẫn tại đây