Công văn hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại công văn số 11877/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc thực hiện xác định số tiền nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lua theo quy định tịa Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục và hồ sơ cần phải nộp để xác định tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Nội dung chính của công văn như sau:

 

1. Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ để xác định tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa:
Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất lập 01 bộ hồ sơ kê khai diện tích đất trồng lúa (theo mẫu hướng dẫn của Sở Tài nguyên và môi trường), gửi về Cơ quan Tài nguyên và môi trường để được xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
Sau khi đã có ‘Văn bản xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa’ của cơ quan Tài nguyên và môi trường, cá nhân, tổ chức, đơn vị lập 01 bộ hồ sơ để đề nghị xác định số tiền nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa gửi về Cơ quan tài chính. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (theo mẫu kèm theo công văn này).
- ‘Văn bản xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa’ của cơ quan Tài nguyên và môi trường.
2. Nơi nhận hồ sơ xác định tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa:
a. Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp do chủ đầu tư là các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả các công trình dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở, bố trí tái định cư); hồ sơ xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp về Sở Tài chính.
b. Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp do chủ đầu tư là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; hồ sơ xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp về Phòng Tài chính cấp huyện nơi có đất.
3. Tổ chức thực hiện:
a. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tài chính nhận hồ sơ sẽ có văn bản hướng dẫn để người được nhà nước giao đất, cho thuê đất bổ sung, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tài chính nhận hồ sơ sẽ có văn bản thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp theo quy định.
Do đây là công việc có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hướng dẫn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện việc nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định.
Hướng dẫn này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ http://stc.thanhhoa.gov.vn.
Sở Tài chính có hướng dẫn trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./

Trong công văn này, bao gồm các phụ lục phục vụ cho việc lập hồ sơ. Để có được thông tin chi tiết, mẫu phụ lục, bạn đọc vui lòng tải vể theo link đưới

Tải về công văn (pdf)

Tải về phụ lục (doc)

 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Công sản giá cả