Nâng cao công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Sau hơn mộtnăm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhđã góp phần nâng cao sức chiến đấu của từng đảng viên trong chi bộ.

Sau hơn mộtnăm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhđã góp phần nâng cao sức chiến đấu của từng đảng viên trong chi bộ. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, tự giác với thái độ chân thành, thẳng thắn và trên tinh thần xây dựng để từng đảng viên trong chi bộphát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên được ngăn chặn, đẩy lùi; 

      Để đạt kết quả trên, chi bộ Tài chính đầu tư với chức năng tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh; đã triển khai tốt việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên thực hiện việc đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi quý sinh hoạt chuyên đề một lần; trong quý I năm 2014 chi bộ đã sinh hoạt chuyên đề thực hiện tốt 3 không theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh“ Không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá một lần và không trễ hẹn” từng đảng viên thảoluận đã mang lại hiệu quả rõ rệt;

      Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn tự phê bình và phê bình với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với từng đảng viên, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013chi bộ tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình về ý thức trách nhiệm trong công việc đượcgiao.Thông qua tự phê bình và phê bình hầu hết cán bộ, đảng viên đều thể hiện được lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện nghiêm đường lối, chủ chương của Đảng, gương mẫu về đạo đức lối sống, gần gũi với quần chúng nhân dân, thể hiện ý thức trách nhiệm với công việc;

Chi bộ tài chính đầu tư xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài. Những kết quả bước đầu đã cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tại chi bộ Tài chính đầu tư  trở thành động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục tin tưởng vào đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên ra sức tu dưỡng về đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng nhân dân; đoàn kết xây dựng chi bộ Tài chính đầu tư vàĐảng bộ sở Tài chính ngày càng vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Tài chính đầu tư