Đảng bộ Sở Tài chính

Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 1996 – 1997: - Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ: 1996-1997 đã xác định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ

1/ Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 1996 – 1997: - Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ: 1996-1997 đã xác định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ, đó là:

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng nhằm thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; Coi trọng công tác nâng cao bản lĩnh chính trị cho Đảng bộ, đảng viên; Bồi dưỡng trí tuệ cho Đảng bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước; tăng cường công tác cũng cố tổ chức Đảng bộ, các chi bộ; Rèn luyện phẩm chất của người đảng viên; Xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra..; Phấn đấu: Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên loại 1; kết nạp được 10 đảng viên mới;
 - Danh sách Ban Thường vụ:
  + Nguyễn Lương Thăng, UVBTV, Bí thư đảng ủy;
  + Lê Xuân Nhân, UVBTV, phó bí thư đảng bộ;
  + Đàm Viết Huệ, UVBTV, Trưởng ban cán sự, Giám đốc sở; 
  + Trịnh Huy Nông, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy;
  + Nguyễn Thượng Cần, UVBTV, Chủ tịch công đoàn;
 2/ Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ  1998 –  2000:
 - Đại hội Đảng bộ sở Tài chính lần thứ XVII, nhiệm kỳ: 1998 – 2000 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi dự toán Thu – Chi ngân sách nhà nước, tiếp tục đổi mới cơ cấu thu, chi; thực hiện các luật thuế mới đạt kết quả tạo sự chuyển biến trong thực hiện pháp lệnh tiết kiệm, chống lãnh phí. Thực hiện tốt chính sách huy động nội lực cho đầu tư phát triển; Đẩy mạnh Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng quy chế điều hành trong nội bộ cơ quan, cải tiến lề lối làm việc; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động theo đường lối chính sách của Đảng; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho Đảng viên; Tăng cường công tác tổ chức, nêu cao vai trò và sức mạnh lãnh đạo của tập thể cấp ủy các chi bộ và Đảng ủy; Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh; Phấn đấu 85% đảng viên đạt loại 1; 100% các chi bộ trong sạch vững mạnh; Kết nạp được 5 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh;
 - Danh sách Ban Thường vụ đảng ủy:
  + Nguyễn Lương Thăng, UVBTV, Bí thư đảng ủy;
  + Lê Xuân Nhân, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy;
  + Đàm Viết Huệ, UVBTV, Trưởng Ban cán sự, Giám đốc sở;
  + Trịnh huy Nông, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy;
  + Nguyễn Thượng Cần, UVBTV, chủ tịch công đoàn;
 3/ Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ  2000 – 2002:
 - Đại hội đảng bộ sở Tài chính lần thứ XVIII, nhiệm kỳ: 2000 – 2002 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, đó là: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung phân đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách địa phương, đáp ứng yêu cầu hoạt động của  của bộ máy nhà nước, nhiệm vụ cấp bách của tỉnh; Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt luật ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách triệt để thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; Tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho phát triển nhanh kinh tế xã hội của tỉnh; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, thẩm định đền bù GPMB; quản lý tài sản công, chặt chẽ, có hiệu quả; Tăng cường quản lý giá phục vụ công tác bình ổn giá trên địa bàn; Xây dựng các đề án, tham gia vào các đề án nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; Xây dựng các cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên nâng cao ý thức chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường chính trị vững vàng; Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần chỉ thị số 03-CT/TW; Tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với các tổ chức và nhân dân; Phấn đấu 85% đảng viên đạt loại 1; 100% các chi bộ trong sạch vững mạnh; Kết nạp được 5 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh;
 - Danh sách Ban Thường vụ đảng ủy:
 + Nguyễn Anh Khuyến, UVBTV, Bí thư Đảng ủy;
 + Phạm Cường Vinh, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy;
 + Ngô Đình Chén, UVBTV, Chủ tịch công đoàn sở;
 + Trần Công Tỏ, UVBTV, chủ nhiệm UBKT đảng ủy;
 + Lê Xuân Nhân, UVBTV, Thường trực đảng ủy; Chánh Văn phòng;
 4/ Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ  2003 – 2005:
 - Đại hội đảng bộ sở Tài chính lần thứ XIX, nhiệm kỳ: 2003 – 2005 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, đó là:
 + Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành với những nội dung chủ yếu: Tổ chức triển khai thực hiện tốt luật NSNN và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phân bổ dự toán năm 2004; Chỉ đạo thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ Tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo NĐ 10/CP; Triển khai thực hiện khoán biên chế và chi hành chính theo Quyết định 192/2001/TTg ở các đơn vị làm thí điểm; Xây dựng các đề án cải cách hành chính theo mô hình một cửa ở 4 công việc: Thẩm định quyết toán vốn đầu tư; Thẩm định đền bù GPMB; Thẩm định giá; Thẩm định giá để cấp phát ngân sách. Xây dựng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp; cơ chế quản lý tài sản công; Cơ chế quản lý giá; Đổi mới hoạt động công ty Xổ số kiến thiết và Kiểm toán; Xây dựng cơ chế quản lý Tài chính, tài sản cơ quan để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan sở.
  + Về công tác xây dựng Đảng: Mục tiêu chủ yếu: Lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu 80% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong đó có ít nhất 25% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém; kết nạp được từ 4 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu;
  - Danh sách Ban Thường vụ:
  + Nguyễn Anh Khuyến, UVBTV, Bí thư đảng ủy;
  + Phạm Cường Vinh, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy;
  + Ngô Đình Chén, UVBTV, Chủ tịch Công đoàn;
  + Mai Xuân Vinh, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy;
  + Lê Xuân Nhân, UVBTV, Chánh Văn phòng;
  5/ Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ  2005 - 2010:
  - Giai đoạn 2005 – 2008:
   Đại hội Đảng bộ sở Tài chính Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005- 2008 đã nghị quyết  về phương hướng, nhiệm vụ đảng bộ, đó là:
   + Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; đổi mới công tác quản lý tài chính trên trên tất cả các lĩnh vực; đề xuất, triển khai chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh; Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động Xổ số kiến thiết trong tình hình mới, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng kiểm toán;
   + Về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu 85% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong đó có ít nhất 30% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém; kết nạp được từ 5 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu;
   - Giai đoạn 2008 – 2010:
   Thực hiện quy định của Đảng về thay đổi thời gian của một nhiệm kỳ, từ 2, 5 năm lên 5 năm; Tháng 4 năm 2008, Đảng bộ sở đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ sở lần thứ XX và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2010, đó là:
  Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính; đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các cơ chế chính sách, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh 2006 – 2010; 
  Mục tiêu chủ yếu: Lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực được giao; Đảng bộ phấn đấu giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 40% đạt chi bộ TSVM tiêu biểu; có 90% trở lên số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% đảng viên xuất sắc; tiếp tục bồi dưỡng kết nạp 10 quần chúng vào đảng cộng sản Việt Nam; (Từ 2005 -2008 đã kết nạp được 5 đảng viên);
  - Danh sách Ban Thường vụ:
  + Nguyễn Anh Khuyến, UVBTV, Bí thư đảng ủy;
  + Phạm Cường Vinh, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy;
  + Ngô Đình Chén, UVBTV, Chủ tịch Công đoàn;
  + Mai Xuân Vinh, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy;
  + Hà Trọng Thảo, UVBTV, Thường trực Đảng ủy;
6/ Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ  2010 – 2015:
- Đại hội Đảng bộ sở Tài chính lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xác định về phương hướng, nhiệm vụ đảng bộ, đó là: Lãnh đạo cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác cán bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng và hoạt động của đoàn thể. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho CBCCVC, mục tiêu cụ thể là:
 + Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trên các lĩnh vực quản lý của ngành; lãnh đạo các doanh nghiệp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cho CBCCVC; Tập thể cơ quan sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Trên 80% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Có từ 20% trở lên cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Xây dựng cơ qaun an toàn làm chủ, đạt tiêu chuẩn cơ qaun văn hóa;
 + Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong cả nhiệm kỳ; không có chi bộ yếu kém; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên xuất sắc; bồi dưỡng và kết nạp được 15 đảng viên mới trở lên; Các đoàn thể giữ vững danh hiệu đoàn thể cơ sở vững mạnh toàn diện;
 + Về các giải pháp thực hiện: Chủ động phối hợp với cục thuế và các ngành chức năng làm tốt công tác bồi dưỡng và khai thác mọi nguồn thu; nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh trong việc bố trí ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất, tập trung chi đầu tư; thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm của đảng và nhà nước; Quản lý tài sản công theo định mức, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả trong sử dụng tài sản nhà nước; Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản đất đai, bồi thường GPMB; xây dựng các chính sách tài chính sách tài chính thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết tốt hơn về nhu cầu ăn ở, học hành chữa bệnh, và các vấn đề khác nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; ..., điều hành giá cả thị trường;
  Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động; Lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ…; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của Đoàn thể; Thực hiện tốt Cuộc vận động và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ năm 2011 tiếp tục thực hiện học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;
 - Danh Sách Ban Thường vụ:
  + Nguyễn Anh Khuyến, UVBTV, Bí thư đảng ủy;
  + Đinh Cẩm Vân, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy;
  + Ngô Đình Chén, UVBTV, Chủ tịch Công đoàn;
  + Mai Xuân Vinh, UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy;
  + Hoàng Ngọc Thính, UVBTV, Thường trực Đảng ủy.