Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 từ đó hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

 Tải văn bản tuyên truyền tại đây