Tổ chức đại hội Đảng bộ Sở và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức đại hội Đảng bộ Sở và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022

97DU.pdf 

98DU.pdf