Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

106duk.rar