Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020

Ngày 20/3/2012, UBND tỉnh Thah Hóa đã ban hanh Quyết định số 753-QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020.

Trong đó có 3 danh mục bào gồm:

1. Danh mục Dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp  của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020. " tải danh mục tại đây"

2. Danh mục Dự án Kêu gọi Nguồn Vốn ODA của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 và Đến Năm 2020. "tải danh mục tại đây"

3. Danh mụcc Dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và PPP của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015. " tải danh mục tại đây"

Tải Quyết định số 753-QĐ-UBND