Đóng góp ý kiến CKNS
Họ tên  
Điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Đính kèm:
Nội dung góp ý:  
Mã xác nhận
   
    Công khai ngân sách
Từ khóa tìm kiếm Năm báo cáo
STTTên báo cáoNăm báo cáoMẫu biểuSố quyết định/VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1. Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021 2019 54/2018/TT-BTC 08/06/2018 File Excel File Excel
2. Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019 2019 12/CT-UBND 22/06/2018 File Excel File Excel
3. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 2019 2457/STC-QLNS.TTK 27/06/2018 File Excel File Excel
4. Tờ trình về việc đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa 2019 187/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
5. Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa 2019 119/NQ-HĐND 13/12/2018 File Excel File Excel
6. Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 2019 01/01/2019 File Excel File Excel
7. Báo cáo ngân sách Công dân Tổng hợp, cân đối thu - chi ngân sách tỉnh năm 2019 2019 04/01/2019 File Excel File Excel
8. Về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiếm toán ngân sách địa phương năm 2017 2019 1076/STC-QLNS.TTK 29/03/2019 File Excel File Excel
9. Báo cáo tình hình vay và trả nợ của ngân sách địa phương đến ngày 25/3/2019 và dự kiến thực hiện giai doanaj 2020-2022, tỉnh Thanh Hóa 2019 3694/UBND-THKH 29/03/2019 File Excel File Excel
10. Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 33/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
11. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 34/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
12. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 35/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
13. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2019 36/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
14. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 37/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
15. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 40/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
16. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 42/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
17. Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 44/CKNS 186/TTr-UBND 07/12/2018 File Excel File Excel
18. Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 46/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
19. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 47/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
20. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 48/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
21. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2019 49/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
22. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 50/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
23. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 53/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
24. Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2019 54/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
25. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 55/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
26. Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2019 56/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
27. Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019 57/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
28. Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 2019 58/CKNS 118/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
29. Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019 2019 59/CKNS T.minh 08/05/2019 File Excel File Excel
30. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019 2019 60/CKNS T.minh 08/05/2019 File Excel File Excel
31. Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019 2019 61/CKNS T.minh 08/05/2019 File Excel File Excel
32. Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 69/2017/TT-BTC 22/08/2017 File Excel File Excel
33. Nghị quyết về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa 2018 79/NQ-HĐND 07/12/2017 File Excel File Excel
34. Quyết định về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, tỉnh Thanh Hóa 2018 4819/QĐ-UBND 13/12/2017 File Excel File Excel
35. Báo cáo ngân sách Công dân Tổng hợp, cân đối thu - chi ngân sách tỉnh năm 2018 2018 04/01/2018 File Excel File Excel
36. Báo cáo kết quản thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán năm 2016 2018 3983/STC-QLNS.TTK 01/10/2018 File Excel File Excel
37. Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2018 2018 01/12/2018 File Excel File Excel
38. Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 2018 137/NQ-HĐND 13/12/2018 File Excel File Excel
39. Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 33/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
40. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 34/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
41. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 35/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
42. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 36/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
43. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 37/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
44. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 40/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
45. Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2018 2018 41/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
46. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018 2018 42/CKNS 205/TTr-UBND 30/11/2017 File Excel File Excel
47. Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 46/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
48. Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 47/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
49. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 48/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
50. Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 49/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
51. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 50/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
52. Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 53/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
53. Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2018 2018 54/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
54. Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018 2018 55/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
55. Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 57/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
56. Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018 2018 58/CKNS 80/NQ-HÐND 07/12/2017 File Excel File Excel
57. Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2018 2018 59/CKNS T.minh 11/04/2018 File Excel File Excel
58. Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm năm 2018 2018 59/CKNS T.Minh 11/07/2018 File Excel File Excel
59. Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm năm 2018 2018 59/CKNS T.Minh 11/10/2018 File Excel File Excel
60. Cân đối ngân sách địa phương 12 tháng 2018 2018 59/CKNS T.Minh 01/01/2019 File Excel File Excel
61. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2018 2018 60/CKNS T.minh 11/04/2018 File Excel File Excel
62. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018 2018 60/CKNS T.Minh 11/07/2018 File Excel File Excel
63. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 2018 60/CKNS T.Minh 11/10/2018 File Excel File Excel
64. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 12 tháng 2018 2018 60/CKNS T.Minh 01/01/2019 File Excel File Excel
65. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2018 2018 61/CKNS T.minh 11/04/2018 File Excel File Excel
66. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm năm 2018 2018 61/CKNS T.Minh 11/07/2018 File Excel File Excel
67. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm năm 2018 2018 61/CKNS T.Minh 11/10/2018 File Excel File Excel
68. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2018 2018 61/CKNS T.Minh 01/01/2019 File Excel File Excel
69. Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2018 62/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
70. Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2017 2018 63/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
71. Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2018 64/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
72. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2018 65/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
73. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 2018 66/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
74. Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017 2018 68/CKNS 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
75. Triển khai lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2017 8379/UBND-KTTC 19/07/2017 File Excel File Excel
76. Tổng hợp tình hình công khai dự toán chi đầu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năm 2017 2017 01/12/2017 File Excel File Excel
77. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 2017 77/NQ-HĐND 07/12/2017 File Excel File Excel
78. Công khai tình hình quyết toán dự án, công trình hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 2017 5986/UBND-KTTC 29/05/2018 File Excel File Excel
79. Về việc công khai tình hình quyết toán dự án, công trình hoàn thành vốn sử dụng vốn nhà nước năm 2017 2017 120/NQ-HÐND 13/12/2018 File Excel File Excel
80. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2016 342/2016/TT-BTC 30/12/2016 File Excel File Excel

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 037.6661001. FAX: 0376661017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com