Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 25/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 11455
Hôm qua 27067
Tuần này 158148
Tháng này 779848
Tất cả 28296928
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ sáu, 09/08/2013
Cán bộ, đảng viên Sở Tài chính Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU; Nghị quyết 4/NQ-TU của Tỉnh ủy và việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa.

I. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02, 04 của Tỉnh ủy.

          1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQTW4 (khóa XI):

          1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

          - Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; Đảng ủy Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 25/5/2012, để quán triệt triển khai toàn Đảng bộ. Nội dung kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, các bước tiến hành để việc quán triệt Nghị quyết đảm bảo chất lượng, thời gian.

          Ngày 25/5/2012, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị, thành phần toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ với 118 đảng viên tham dự; thời gian: 1,5 ngày. Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2020”; Kế hoạch của Tỉnh ủy; các hướng dẫn của các Ban của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24-KH/ĐU của Đảng ủy sở.

          - Ngày 7/10/2012, Đảng ủy Sở đã nhận được 17 ý kiến góp ý của lãnh đạo các đơn vị, địa phương; 16 ý kiến góp ý đối với các cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên.

          1.2 Kết quả thực hiện:

          a. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy:

          Thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy giao, bộ phận giúp việc đã chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy Sở theo hướng say:

          - Về mục đích, yêu cầu: Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể tập trung đánh giá khách quan cả mặt ưu điểm và mặt hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân; ở đâu, lĩnh vực nào, nhiệm kỳ nào, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy trong các hạn chế, khuyết điểm; trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên;

          Báo cáo được xây dựng với tinh thần khách quan, nhìn thảng vào sự thật, đánhgiá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, tất cả các nội dung góp ý thuộc nội dung Nghị quyết đều được bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, thể hiện tính gương mẫu cả Đảng ủy sở.

          Với tư tưởng chỉ đạo trên, dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập ủy Đảng ủy sở, với độ dài 14 trang, bố cục gồm:

          Phần I: Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 4 (khóa XI);

          Phần II: Kiểm điểm theo 3 nội dung của NQTW 4 (khóa XI);

          Phần III: Giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện nghiệp túc NQTW 4 (khóa XI);

          Phần IV: Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho tập thể Đảng ủy.

          Trong từng nội dung, báo cáo đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu hiện nay và trong từng vấn đề cụ thể có liên hệ đến kiểm điểm các nhiệm kỳ trước để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm chủ yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan.

          b. Về chuẩn bị kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Đảng ủy viên.

          Để thống nhất chuẩn bị bản tự kiểm điểm cá nhân, Bí thư Đảng ủy đã có công văn hướng dẫn một số vấn đề chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4.

          Nhìn chung, bản tự kiểm điểm cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Nội dung đã báo vào bản hướng dẫn của BTV Đảng ủy khối; giải trình cụ thể, chi tiết các góp ý của tập thể và tổ chức.

          c. Thực hiện kiểm điểm.

          Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, Đảng ủy đã báo cáo bộ phận thường trực chỉ đạo thực hiện NQTW 4 (khóa XI) của Đảng ủy khối, và thống nhất về thời gian tiến hành kiểm điểm:

          - ngày 08/11/2012 (buổi sang): Kiểm điểm tập thể Đảng ủy Tài chính, buổi chiều: Kiểm điểm cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên.

          Không tiến hành kiểm điểm tập thể và kiểm điểm cá nhân mà chia làm 2 đợt, nhằm: Để các đồng chí Đảng ủy viên sau kiểm điểm tập thể liên hệ với bản than, để bổ sung kiểm điểm cá nhân mình cho sát với kiểm điểm của tập thể.

          Đối với tập thể:

          Tại hội nghị, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối yêu cầu kiểm điểm của Đảng ủy phải đảm bảo mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm và nhấn mạnh những biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt theo quy định.

          Đồng chí trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm. Sau đó, các đồng chí Đảng ủy viên phát biểu ý kiến; không khí thảo luận dân chủ, chân thành, thẳng, với tinh thần xây dựng cao. Kết luận phần kiểm điểm tập thể, đồng chí Bí thư đã khẳng định những ưu điểm cơ bản và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm đã rõ và chỉ ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trước mắt và lâu dài. Giao bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện NQTW 4 (khóa XI) chỉ đạo Bổ phận giúp việc tập trung bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy, để báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy khối vào giữa tháng 11/2012.

          Đối với cá nhân:

Ngày 08/12/2012, Đảng ủy tổ chức kiểm điểm cá nhân, tại Hội nghị, đòng chí Bí thư tiến hành kiểm điểm, sau đó đến đồng chí Phó Bí thư, các đồng chí Đảng ủy viên khác.

          Kết luận phần kiểm điểm cá nhân, đồng chí Bí thư đã kết luận với từng đồng chí trên những vấn đề đã rõ, những vấn đề đa số các đồng chí Đảng ủy viên có ý kiến thống nhất; các đồng chí Đảng ủy viên được phát biểu ý kiến giải trình trước khi đồng chí Bí thư kết luận và phát biểu ý kiến tiếp thu sau khi đồng chí Bí thư kết luận với tinh thần cầu thị và quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm của bản thân.

          d. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Đảng ủy Sở đã thật sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đã chỉ đạo khần trương khắc phục ngay một số khuyết điểm đã rõ;

          đ. Những việc cần làm tiếp sau kiểm điểm.

          - Đảng uỷ Sở giao bộ phận Thường trực chỉ đạo, tổ chức giúp việc tiếp thu ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy Sở và giải trình của Đảng ủy về một số vấn đề mà các tập thể, cá nhân góp ý cho Đảng ủy viên để báo cáo cấp ủy.

          - Cuối tháng 11/2012, Đảng ủy Sở đã thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của; đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm để báo cáo Cấp ủy.

          - Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Cấp ủy chi bộ chuẩn bị báo cáo Kiểm điểm của tập thể các chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để thực hiện kiểm điểm theo lịch (trong tháng 11/2012). Chuẩn bị thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi đã xin ý kiến góp ý, và kết quả kiểm điểm cũng như việc tiếp thu ý kiến góp ý trong tháng 11/2012.

          Như vậy, Quá trình kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết luận là: Kiểm điểm đạt yêu cầu.

          e. Kết quả bước đầu khắc phục khuyết điểm, hạn chế:

          - Trên cơ sở các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đã được xác định sau kiểm điểm; Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế. Khuyết điểm; Đảng ủy sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (số 102-KH/ĐU ngày 10/12/2012); theo đó: từ khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm đề đã có giải pháp khắc phục, sửa chữa; đề ra thời gian và định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện.

          Thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, Đảng ủy đã có báo cáo (số 117-BC/ĐU) ngày 9/01/2013) để đánh giá kết quả bước đầu khắc phục khuyết điểm như: Việc xây dựng kế hoạch công tác khoa học, chủ động, giành thời gian thích hợp đi cơ sở; Công tác thi đua khen thưởng năm 2012 đã giành tỷ lệ thích hợp để khen thưởng cho cán bộ trẻ có thành tích; ……Một số khuyết điểm tiếp tục thực hiện khắc phục như: Công tác sửa đổi, bổ sung Hệ thống Quy chế của cơ quan; Trên cơ

sở đó đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

          2. Lãnh đạo thực hiện đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:(NQ 02-NQ/TU)

2.1. Đối với triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU:

Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 19/8/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập, Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII), về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015.

Đảng ủy Sở Tài chính đã thực hiện:

- Ban hành Kế hoạc số 123-KH/ĐU ngày 26/9/2011, để triển khai, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ, thời gian: 1 ngày;

- Xây dựng chương trình hành động (số 124-CTr/ĐUK21) để triển khải thực hiện trong toàn Đảng bộ;

- Thực hiện phân công chỉ đạo cho các đồng chí Đảng ủy viên tại thông báo số 125-TB/ĐU ngày 26/9/2011.

Định kỳ 6 tháng/năm thực hiện sơ kết việc thực hiện Nghị quyết để rút kinh nghiệm thực hiện cho thời gian tới.

2.1. Kết quả đạt được:

Sau thời gian triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, Đảng ủy Sở đã tiến hành sơ kết và đã báo cáo gửi Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Sở KH và ĐT và Đảng ủy khối cơ quan tỉnh:

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 tháng đầu năm 2012.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2012.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó kết quả bước đầu đạt được:

- Việc chỉ đạo nội dung tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao và chương trình hành động của Đảng ủy; năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, sở Tài chính đã lựa chọn những nội dung chính cần tập trung chỉ đạo và thực hiện, cụ thể:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp tăng thu, thu đúng, thu đủ, cho ngân sách nhà nước, chông gian lận thương mại nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư.

Thực hiện các giải pháp huy động vốn đầu tư cho phát triển;

Tham mưu phân bổ kịp thời các chương trình mục tiêu, các chính sách kinh tế như: Chính sách phát triển chăn nuôi trồng trọt, chính sách phát triển cây cao su, chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

Phối hợp với các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB và hỗ trợ tái định cư tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án;

Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường sớm xác định nghĩa vụ tài chính về đất

đai cho các doanh nghiệp đầu tư được thuận lợi; Xác định giá giao mỏ, đấu giá mỏ VLXD để giao cho các nhà đầu tư;

Cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng nghiệp vụ, thanh tra, văn phòng; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện áp dụng chương trình TABMIS trong quá trình Tài chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong các nội dung trên, những nội dung được coi là khâu đột phá là:

+ Phối hợp với các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB và hỗ trợ tái định cư để nhà đầu tư sớm triển khai dự án; Phối hợp với Sở tài nguyên môi trường sớm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư được thuận lợi, Xác định giá giao mỏ, đấu giá VLXD để giao cho các nhà đầu tư; Tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành;

+ Cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế của cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; Triển khai áp dụng chương trình TABMIS vào Quản lý NS trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện năm 2012:

+ Đối với việc giải phóng mặt bằng, xác định giá giao mỏ, giá sàn đấu giá mỏ, Sở Tài chính đã thực hiện:

Sở đã phối hợp với các ngành tập trung thực hiện tốt việc GPMB và hỗ trợ tái định cư cho các dự án phát sinh; Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; Xác định giá giao mỏ, đấu giá VLXD để giao nhanh cho các nhà đầu tư; Sở đã tham gia Hội đồng thẩm định xác định giá giao cấp quyền khai thác, giá sàn để đấu giá quyền khai thác mỏ VLXD trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ban hành. Chủ động đã phối hợp với Sở TN&MT, Cục thuế và chủ trì xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành;

Trình UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự thủ tục xác định giá sàn, giá giao để cấp quyền khai thác các mỏ vật liệu xây dựng;

Tiếp tục phối hợp với các ngành hướng dẫn các huyện trong công tác lập hồ sơ, phê duyệt dự án bồi thường đối với các dựans; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình GPMB;

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn đối với chính sách chăn nuôi, chính sách lúa lai F1, chính sách phát triển cây cao su,…; xây dựng chính sách hỗ trợ các tuyến xe buýt trong tỉnh,… trình UBND tỉnh.

+ Đối với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệthống quy chế làm việc của cơ quan Sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan Sở; Thành lập và cử công chức tham gia vào tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở theo đề án 30 của Chính phủ.

Sở đã phối hợp với công ty MISA triển khai thực hiện phần mềm KTX, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, tập huấn và triển khai các phần mềm quản lý mới trong ngành cho các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện và phát triện hệ chương trình TD OFFICE vào công tác quản lý văn bản đi, đến và hồ sơ công việc tại cơ quan Sở. Gửi nhận văn bản đi đến các đơn vị, các huyện, ngành và UBND tỉnh thông qua mạng tin học diện rộng của tỉnh. Qua đó đã giúp lãnh đạo Sở thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện công việc đảm bảo thời gian và chất lượng công việc. Triển khai tập huấn và áp dụng quản lý ngân sách theo chương trình TABMIS trên địa bàn tỉnh;

- Đánh giá kết quả thực hiện:

Về ưu điểm:Nhìn chung việc thực chiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015; năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 sở Tài chính đã thực sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên, công chức, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu hút đa dạng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Về nhược điểm:Việc chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra giám sát của Đảng ủy với các chi bộ chưa được thường xuyên; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; một số chi bộ tổ chức thực hiện những công việc trọng tâm có lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra;

Những thiếu sót, hạn chế nêu trên là do một số nguyên nhân chủ yếu:

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn, công việc phát sinh nhiều nhất là chính sách an sinh xã hội mới ban hành cần thực hiện ngay do vậy các đơn vị còn tập trung thời gian nhiều cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ của Đảng ủy chưa được thường xuyên;

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm6 tháng cuối năm 2013:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và tổ chức thực iện sâu rộng Nghị quyết 02-NQ/TU đến các chi bộ, đoàn thể, cán bộ, công chức cơ quan Sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và triển khai thực hiện;

Tiếp tục tham mưu ra soát để trình bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội; tập trung làm tốt công tác tham mưu trong việc đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với khu kinh tế Nghi Sơn; Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả tin học, chương trình TABMIS trong quản lý, điều hành công việc cơ quan;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong công việc thực hiện Chương trình hành động của Sở về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu đối với các doanh nghiệp và nhân dân.

Tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU tại cơ quan sở.

3. Đối với công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”

3.1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết:

Cùng với triển khai, quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW, Đảng bộ đã thực hiện quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa

XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

3.2. Kết quả thực hiện:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị tốt và tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy khối; kết quả đại hội:

Có 11/11 chi bộ (100%) hoàn thành Đại hội, đơn vị đầu tiên Đại hội ngày 4/01/2013, đơn vị cuối cùng đại hội ngày 28/01/2013; hoàn thành theo đúng thời gian chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Có 8/11 chi bộ đã bầu Chi ủy chi bộ (gồm 3 đ/c), nhiệm kỳ 2013-2015; có 2/11 chi bộ bầu Bí thư, phó Bí thư và 1/11 chi bộ bầu Bí thư. Chi ủy, bí thư nhiệm kỳ mới do Đại hội bầu đã được Đảng ủy Sở quyết định công nhận. Trong đó: có 10/11 đồng chí hiện là Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị và 1/11 đồng chí là phó trưởng phòng được Đại hội bầu làm Bí thư chi bộ.

Về cơ cấu và chất lượng cấp ủy: Giới tính:  Nam 22 đ/c, đạt 76%; Nữ 7 đạt 24%, Về dân tộc: 100% dân tộc kinh, về độ tuổi: Dưới 30 tuổi: 1 đ/c đạt 3,45%; từ 30 đến 45 tuổi: 9 đ/c đạt 31%; từ 46 đến 55 tuổi:17 đ/c đạt 59%; trên 55 tuổi: 2 đ/c đạt 6,9%; vậy trình độ chuyên môn: 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó có: 7 đ/c có trình độ thạc sỹ đạt: 24%; về trình độ lý luận: cps 16 đ/c có trình độ cử nhân, cao cấp đạt 55%;

13 đ/c có trình độ trung cấp đạt 45%;

+ Về quy hoạch: Công tác rà soát Quy hoạch cán bộ và quy hoạch cán bộ được Đảng ủy phố hợp với ban Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; luôn có ý thức, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận từ cơ quan đến các đơn vị trong ngành và các huyện, thị, thành phố để thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cho từng giai đoạn;

Năm 2012 trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy khối, Đảng ủy tham gia phối hợp với ban Giám đốc sở đã chỉ đạo rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý sở nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng 2020-2025; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2010-2015 và ban hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025; Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và được Đảng ủy khối phê duyệt.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đảng ủy đã tham gia cùng Ban Giám đốc chỉ đạo xây dựng và thực hiện “Quy chế đào tạo và bồi dưỡng cấn bộ công chức”, theo đó: Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn của chức vụ lãnh đạo quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Sở; hàng năm Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo trình Ban Giám đốc phê duyệt; thực tế những năm nhiều đồng chí trong quy hoạch đã được đào tạo có bằng Thạc sỹ, cử nhân, cao cấp chính trị…;

II. Việc chấp hành chế độ, nề nếp, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy:

1. Việc xây dựng Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ, của cấp ủy Chi bộ:

Sau Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Các cấp ủy chi bộ đã xây

dựng Quy chế hoạt động của chi bộ mình, cụ thể:

+ Quyết định số 16-QĐ/ĐU ngày 30/7/2010 của BCH Đảng bộ, Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở, khóa XXI, nhiệm kỳ 2010-2015; theo đó đã quy định nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyềnhạn của Đảng ủy; Chế độ là việc và Quan hệ công tác.

+ Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy khóa Xxi, nhiệm kỳ 2010-2015; theo đó: đã quy định nội dung và thời gian thực hiện của Đảng ủy đến tháng 5/2015 và công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở.

+ Ban hành Quyết định số 19-QĐ/ĐU ngày 30/7/2010, về việc Ban hành Quy chế hoạt động của UBKT Đảng ủy Sở Tài chính lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Đối với cấp ủy các chi bộ:

Sau Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2010-2020, các cấp ủy Chi bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động của Cấp ủy Chi bộ mình; sau Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2013-2015, các cấp ủy đã và đang thực hiện sửa đổi, bổ sung lại quy chế hoạt động của chi bộ mình.

2. Việc duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Chi bộ:

- Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ:

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, hàng tháng Đảng ủy đều duy trì tổ chức hội nghị.

Nội dung:

+ Đánh giá công việc của tháng trước, những nội dung thực hiện tốt, những nội dung thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao, còn hạn chế, vướng mắc để từ đó đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện tháng tiếp theo.

+ Thực hiện công tác xây dựng Đảng như: Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển Đảng, công tác triển khai Nghị quyết Đảng cấp trên…

- Đối với cấp ủy Chi bộ:

Hàng tháng thường từ ngày 1 đến ngày 5, các cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ, nội dung:

+ Đánh giá kết quả lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ của tháng trước, nhấn mạnh, phân tích những nội dung thực hiện còn hạn chế, vướng mắc để từ đó đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện tháng tiếp theo, nhất là đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

+ Thực hiện công tác xây dựng Đảng như: Đánh giá công tác chính trị tư tưởng, việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết…, công tác phát triển Đảng, công tác thi đua.

3. Nội dung, chất lượng các cuộc sinh hoạt của Đảng ủy, các Chi bộ:

- Đối với Đảng ủy: Hàng tháng thường vào ngày 5 hoặc ngày 6, Đảng ủy tổ chức Hội nghị BCH. Trực Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ nội dung cuộc họp, cụ thể:

+ Đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tháng trước: Trên cơ sở báo cáo của các chi bộ và kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Trực Đảng ủy lập báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, điều hành của tháng trước, đánh giá những công việc hoàn thành tốt như những nội dung còn hạn chế, kế hạch của tháng tiếp theo để BCH thảo luận cho ý kiến.

+ Đối với công tác xây dựng Đảng: Trực Đảng chuẩn bị các nội dung như công

tác tổ chức kiện toàn các chi bộ, công tác phát triển Đảng,… để báo cáo tại hội nghị.

+ Hội nghị nghe và thảo luận, Bí thư Đảng ủy kết luận những vấn đề đã rõ, những nội dung còn tiếp tục thực hiện trong tháng tới.

- Đối với Cấp ủy chi bộ:

Hàng tháng vào trước ngày 5, cấp ủy các Chi bộ tổ chức sinh hoạt Chi bộ. Đồng chí Bí thư chuẩn bị đầy đủ nội dung sinh hoạt, cụ thể:

+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước: đánh giá những công việc hoàn thành tốt cũng như những nội dung còn hạnchế, kế hoạch của tháng tiếp theo để hộinghị thảo luận cho ý kiến.

+ Hội nghị nghe và thảo luận, Bí thư cấp ủy kết luận những vấn đề đã rõ, những nội dung còn tiếp tục thực hiện trong tháng tới.

III. Đánh giá chung:

1. Về ưu điểm:

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy khối, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy các chi bộ và đảng viên, việc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI); Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và việc chấp hành chế độ nề nếp sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tốt (như đã nêu trên), được tổ công tác của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đánh giá là tổ chức chuẩn bị, thực hiện kiểm điểm đạt yêu cầu; Các mặt công tác của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt; kết quả công tác năm 2012 được Đảng ủy khối công nhận là Đảng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách; tham gia ý kiến với các ngành nhiều cơ chế chính sách kinh tế, nhưng việc tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả cơ chế chính sách sau khi triển khai đến cơ sở chưa được nhiều.

- Công tác kiểm tra, giám sát của một số chi bộ trược thuộc chưa được chú trọng đúng mức; chi bộ duy trì và sinh hoạt thường xuyên nhưng chưa đều, nội dung sinh hoạt chuyên đề còn chưa được nhiều.

- Tinh thần phê bình và tự phê bình, tham gia ý kiến trong sinh hoạt Đảng của một số Đảng viên chưa cao; trong đấu tranh phê bình còn e dè, nể nang.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đảng ủy cấp trên tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt Kế hoạch khắc phục khuyết điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trên đây là báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và kết quả bước đầu khắc phục hạn chế.

Đảng ủy Sở Tài chính báo cáo để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức biết, theo dõi và góp ý đối với Đảng ủy, Chi ủy và đảng viên trong đảng bộ.

Nguồn tin: Phòng QLNS-HX,   Tác giả: Hoàng Ngọc Thính
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 69412


Theo dòng sự kiện:
 Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa lần thứ 23 (11/06/20)
 Sở Tài chỉnh tổ chức thăm và hỗ trợ người dân vùng mua lũ (17/09/18)
 Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí (06/09/18)
 Triển khai tập huấn các quy định mới trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Luật quản lý, sử dụng tài sản công (20/08/18)
 Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 -2020. (10/08/17)
 Ngành Tài chính 70 năm phát triển, trưởng thành và công hiến (03/09/15)
 Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học cơ quan Sở Tài chính lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2014 - 2019  (12/11/14)
 Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương  (14/04/14)
 Quy chế làm việc của Sở Tài chính Thanh Hóa (14/03/14)
 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa (14/03/14)


Các tin khác:
 TÌNH HÌNH THU CHI NSNN THÁNG 02 NĂM 2014 (05/03/14) (64096)
 Sở Tài chính phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014 (25/02/14) (62720)
 QUAN NIỆM VỀ TỨ ĐỨC “CÔNG – DUNG – NGÔN – HẠNH”  (25/02/14) (69845)
 Lịch sử ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 (25/02/14) (68804)
 Hiện trạng ứng dụng CNTT ở cơ quan Tài chính Tỉnh Thanh Hóa. (12/08/13) (69215)
 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ở Thanh Hóa (12/08/13) (71514)
 Cán bộ, đảng viên Sở Tài chính Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI (09/08/13) (69412)
 Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo  (02/07/12) (82926)
 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (02/07/12) (72451)
 Bộ Tài chính: Giao ban tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2012 (15/06/12) (71487)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com